ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง บริหารงานซ่อมภายในองค์กร
บันทึกข้อมูลการซ่อม ค่าใช้จ่ายการซ่อม ประวัติการซ่อม
ระบบทะเบียนอุปกรณ์ ระบบรายงาน ฯลฯ

ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน
แจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ บริหารงานซ่อมบำรุง โปรแกรมบันทึกงานซ่อม

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบนระบบคลาวด์ ใช้สำหรับการจัดการงานซ่อมบำรุงออนไลน์ ภายในองค์กร
สามารถบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง บันทึกข้อมูลการทำงาน รับแจ้งซ่อมจากผู้ใช้งาน บันทึกทะเบียนอุปกรณ์ ประวัติและค่าใช้จ่ายการซ่อม
วางแผนบำรุงรักษา PM ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการ

แจ้งซ่อมออนไลน์

ผู้แจ้งซ่อมสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อม ว่างานที่แจ้งอยู่ในสถานะใด
เช่น แจ้งซ่อม รอตรวจสอบ ดำเนินการ ส่งซ่อม เป็นต้น

ประวัติการซ่อม

ฝ่ายช่างสามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมของอุปกรณ์
เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ที่ผ่านมา

บันทึกค่าใช้จ่าย

สามารถกำหนดประเภทค่าใช้จ่าย
บันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่าย
สรุปเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ละอุปกรณ์ได้

แจ้งเตือนผ่าน Line

รองรับการแจ้งเตือน ผ่าน Line Notify หรือ Email
เมื่อมีการแจ้งซ่อม หรือ แก้ไขปัญหาสำเร็จ

แผนบำรุงรักษา PM

สามารถวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยกำหนดแผน
เป็นรายวัน, รายสัปดาห์ , รายเดือนและรายปี
กำหนด ประเภทการตรวจเช็คในแต่ละอุปกรณ์ได้

ทะเบียนอุปกรณ์

บันทึกรายละเอียด รูปภาพ ข้อมูลทั่วไป รหัส ชื่ออุปกรณ์
ผู้ใช้งานอุปกรณ์ สามารถกำหนด สถานะ อุปกรณ์
ใช้งาน หรือ เลิกใช้งานได้

Qr Code อุปกรณ์

สามารถสร้าง QR Code ประจำอุปกรณ์ และสามารถ
ตรวจสอบ รายละเอียดอุปกรณ์ และ ประวัติการซ่อม
ด้วยการแสกน Qr Code

การใช้งานอะไหล่

บันทึกข้อมูลประเภทอะไหล่ ชื่ออะไหล่ จำนวน หน่วยนับ
เพิ่มประวัติการใช้งานอะไหล่ในข้อมูลงานซ่อมได้

กำหนดผู้อนุมัติแจ้งซ่อม

สามารถกำหนด หัวหน้าผู้อนุมัติงานแจ้งซ่อม ของ แต่ละแผนก
เพื่ออนุมัติงานแจ้ง ก่อนส่งข้อมูลไปยังฝ่ายช่างซ่อมบำรุง

ประเมินความพึงพอใจ

ผู้แจ้งซ่อมสามารถประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานซ่อม
เพื่อใช้ประเมินความพึงพอใจของช่างได้

บันทึกลายเซ็น

หลังงานซ่อมสำเร็จ ผู้รับบริการสามารถเซ็นรับทราบในระบบ
แทนการเซ็นใบแจ้งซ่อมแบบกระดาษ

ระบบรายงาน

รายงานข้อมูลการทำงาน รายงานทะเบียนอุปกรณ์
รายงานสรุปค่าซ่อมบำรุง รายงานสรุปจำนวนงานซ่อม ฯลฯ

แจ้งซ่อมออนไลน์

ผู้แจ้งซ่อมสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์
สามารถระบุรายละเอียดการแจ้งซ่อมได้
เช่น ประเภทงานซ่อม ประเภทปัญหา
ชื่ออุปกรณ์ ความเร่งด่วน รายละเอียดปัญหา
สามารถแนบไฟล์ประกอบได้ เป็นต้น

ประวัติการซ่อมบำรุง

ค้นหาข้อมูลงานซ่อม ประวัติการซ่อมของอุปกรณ์
ตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์ สรุปค่าใช้จ่าย
ของแต่ละอุปกรณ์ได้

แผนบำรุงรักษา PM

วางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ PM โดยกำหนดแผน
เป็นรายวัน, รายสัปดาห์ , รายเดือน , รายปี
กำหนด Check List รายละเอียดการตรวจเช็ค PM
แสดงข้อมูล PM ในรูปแบบปฏิทิน เพื่อตรวจสอบกำหนดการ PM ในแต่ละวัน

ทะเบียนอุปกรณ์

บันทึกทะเบียนอุปกรณ์ รหัส ชื่อเครื่อง
ยี่ห้อ รุ่น หมวดหมูอุปกรณ์ ผู้ใช้งาน
สถานที่ติดตั้ง ข้อมูลการรับประกัน ฯลฯ
รองรับการสร้าง QR Code อุปกรณ์
สามารถ สแกน ทางโทรศัพท์มือถือ
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดหรือแจ้งซ่อมได้

สถิติการซ่อม สรุปค่าใช้จ่าย

สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมอุปกรณ์
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินการซ่อมครั้งต่อไป
สามารถกำหนดประเภทค่าใช้จ่าย
สรุปค่าใช้จ่ายการซ่อมแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
ช่วยให้ประเมินได้ว่า อุปกรณ์มีประวัติการซ่อมบำรุง
มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมมากน้อยเพียงใด

ระบบประเมินความพึงพอใจ

มีระบบประเมินความพึงพอใจ หลังรับบริการ
เมื่อ ช่างซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมสำเร็จ
ผู้แจ้งซ่อมสามารถ ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจ
ในงานซ่อมแต่ละครั้งได้

ค่าบริการ

ชำระค่าบริการเป็นรายปี ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Basic
3,990/Year

 • แจ้งซ่อมออนไลน์
 • แจ้งเตือน Line Notify , Email
 • ทะเบียนอุปกรณ์
 • QR Code อุปกรณ์
 • แผนบำรุงรักษา PM
 • ระบบประเมินความพึงพอใจ
 • บันทึกลายเซ็นออนไลน์
 • ผู้อนุมัติแจ้งซ่อม แผนก/หน่วยงาน
 • คลังอะไหล่
 • จำนวน ผู้ใช้งาน 50 User
 • จำนวนอุปกรณ์ 500 รายการ
Advance
5,990/Year

 • แจ้งซ่อมออนไลน์
 • แจ้งเตือน Line Notify , Email
 • ทะเบียนอุปกรณ์
 • QR Code อุปกรณ์
 • แผนบำรุงรักษา PM
 • ระบบประเมินความพึงพอใจ
 • บันทึกลายเซ็นออนไลน์
 • ผู้อนุมัติแจ้งซ่อม แผนก/หน่วยงาน
 • คลังอะไหล่
 • จำนวน ผู้ใช้งาน 100 User
 • จำนวนอุปกรณ์ 1,000 รายการ
Enterprise
9,990/Year

 • แจ้งซ่อมออนไลน์
 • แจ้งเตือน Line Notify , Email
 • ทะเบียนอุปกรณ์
 • QR Code อุปกรณ์
 • แผนบำรุงรักษา PM
 • ระบบประเมินความพึงพอใจ
 • บันทึกลายเซ็นออนไลน์
 • ผู้อนุมัติแจ้งซ่อม แผนก/หน่วยงาน
 • คลังอะไหล่
 • จำนวน ผู้ใช้งาน 200 User
 • จำนวนอุปกรณ์ 2,000 รายการ
unlimited
19,990/Year

 • แจ้งซ่อมออนไลน์
 • แจ้งเตือน Line Notify , Email
 • ทะเบียนอุปกรณ์
 • QR Code อุปกรณ์
 • แผนบำรุงรักษา PM
 • ระบบประเมินความพึงพอใจ
 • บันทึกลายเซ็นออนไลน์
 • ผู้อนุมัติแจ้งซ่อม แผนก/หน่วยงาน
 • คลังอะไหล่
 • ไม่จำกัดจำนวน User
 • ไม่จำกัดจำนวน รายการอุปกรณ์

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ

คำถามที่พบบ่อย

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เหมาะกับใคร

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่จะช่วยบริหารงานแจ้งซ่อม ประวัติงานซ่อม ข้อมูลอุปกรณ์ เหมาะกับ องค์กรที่มี ทีมช่างซ่อมบำรุง คอยดูแลอุปกรณ์ในองค์กรของตัวเอง ซึ่งต้องการโปรแกรมสำหรับจัดการงานซ่อมที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องติดตั้ง หรือ ดูแลระบบเอง ใช้งานได้ออนไลน์ทุกที่ผ่านอินเตอร์เน็ต

สนใจทดลองใช้งาน 30 วันมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

สามารถคลิกปุ่มทดลองฟรี 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลทดลองใช้งานระบบให้ทาง Email ในอีก 1 วัน

สามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่

สามารถออกใบกำกับภาษีได้ โดยราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

มีการเข้าไปนำเสนอ หรือ สอนการใช้งาน ณ บริษัทลูกค้า หรือไม่

ไม่มีการเข้าไปที่บริษัทลูกค้า โดยทางเราจะมีคู่มือการใช้งานระบบให้ ลูกค้าสามารถ เริ่มต้นใช้งานเองได้

การใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมหรือไม่

การใช้งาน สามารถเข้าใช้งานระบบได้ผ่าน Web Browser ที่ใช้เข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Google Chrome เป็นต้น

ระบบมีความปลอดภัยหรือไม่

ทางผู้พัฒนาได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง และ ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามตามเงื่อนไขการให้บริการ สำหรับความปลอดภัยในการใช้งานระบบ การเชื่อมต่อจะเป็นแบบ https ซึ่งเป็นการรับส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส และ ผู้ใช้งานต้องระบุ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ ทำให้มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

หากพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ช่องทางใดบ้าง

สามารถแจ้งปัญหา หรือ ข้อเสนอแนะได้ที่ Line : @kcp6055v หรือ Emain : admin@servicecloud.co.th

สนใจใช้บริการ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อผ่าน Line Application สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้เลย

หรือ Email : admin@servicecloud.co.th