เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)


1.คำจำกัดความ

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท เซอร์วิส คลาวด์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ ผู้ให้บริการ เว็บไซต์ servicecloud.co.th ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการผ่านทาง servicecloud.co.th เพื่อเข้าใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการที่ผู้ใช้บริการต้องชำระตามรอบการใช้งานแต่ในละปี ตามอัตราที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ servicecloud.co.th

2.ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

ในการใช้งาน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจะ กำหนด Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบ ให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเก็บรักษารหัสผ่าน เข้าสู่ระบบไว้ในที่ปลอดภัย

3.ข้อตกลงในการต่ออายุการใช้บริการ

ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือน การชำระค่าบริการ ก่อนที่จะหมดอายุการใช้งาน 30 วัน ผ่านทาง Email ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หาก ผู้ใช้บริการไม่ทำการต่ออายุ หรือ ไม่ทำการชำระเงิน ทางผู้ให้บริการจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราว หลังจากวันที่หมดอายุการใช้งาน 30 วัน กรณีที่ผู้ใช้บริการที่ไม่ทำการต่ออายุการใช้บริการ ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูล ของผู้ใช้บริการที่ไม่ทำการต่ออายุ ไว้อีก 90 วัน หลังจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบต่อไป

4.ข้อตกลงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ พยายามปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ถึงอย่างนั้น ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันได้ว่า การให้บริการ ให้กับผู้ใช้บริการ จะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อบกพร่อง ใด ๆ เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ปัญหาระบบสื่อสาร ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือ การหยุดให้บริการอันเนื่องมาจากปัญหา อื่น ๆ ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาขึ้นทางผู้ให้บริการจะเร่งหาทางแก้ไขอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ต่อไป

5.ข้อตกลงการยกเลิกการให้บริการ

5.1.ผู้ให้บริการขอสวงนสิทธิ์ในการคืน ค่าบริการ กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการยกเลิกการใช้งาน ก่อนวันหมดอายุการใข้งานระบบ

5.2.กรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่ทำการต่ออายุการใช้งานระบบ หรือ ไม่ชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการ จะทำการยกเลิก การใช้งานอัตโนมัติ ภายหลังวันหมดอายุ 30 วัน

6.ข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้บริการ

กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ , ชื่อบริษัท , ที่อยู่ , ชื่อผู้ติดต่อ , Email หรือ ข้อมูลที่ใช้สำหรับติดต่อ ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องแจ้งให้กับทางผู้ให้บริการรับทราบ และ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อให้ตรงกับปัจจุบัน

7.ข้อตกลงในการห้ามใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการ โดยสุจริต และ ชอบด้วยกฏหมายไทยเท่านั้น หากผู้ให้บริการพบว่า มีการใช้บริการในกิจการที่ขัดต่อหลักกฏหมายไทย ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ไม่มีความรับผิดชอบ ใด ๆ ต่อผู้ที่ผ่าฝืน

8.ข้อตกลงในการรักษาความลับของข้อมูล

ผู้ให้บริการ ให้ความสำคัญกับข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง ทางผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ , Email , เบอร์ติดต่อ ของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอก

ยกเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

- กรณีที่เป็นไปตามคำสั่ง ศาล หรือ ตามที่กฏหมายกำหนด

- ผู้ให้บริการอาจมีการนำข้อมูล ชื่อองค์กรที่ใช้งานระบบ แสดงในเว็บไซต์ ส่วนของเมนูชื่อลูกค้า (ทั้งนี้ หาก ผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้ชื่อบริษัทตนเอง ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ สามารถแจ้งผู้ให้บริการให้นำชื่อออก จากเว็บไซต์ ได้ทันที)

9.ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันที ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการจะมีการแจ้งผู้ใช้บริการให้รับทราบทาง Email หรือ ทาง หน้าเว็บไซต์ servicecloud.co.th ต่อไป